Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт, ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил эхлэн гүйцэтгэж байна.

Европын хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил эхлэн гүйцэтгэж байна.